จดทะเบียนบริษัทอำเภอเวียงเก่า

Home  /  2017  /  February

จดทะเบียนบริษัทอำเภอเวียงเก่า

จดทะเบียนบริษัทเวียงเก่า โทร:083-622-5555อำเภอเวียงเก่าตั้งอยู่บริเวณที่ราบหุบเขาในทิวเขาภูเวียง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองนาคำ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอภูเวียง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชุมแพ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชุมแพและอำเภอสีชมพู

จดทะเบียนบริษัทอำเภอโนนศิลา

จดทะเบียนบริษัทโนนศิลา โทร:083-622-5555อำเภอโนนศิลาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองสองห้องและอำเภอพล ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชนบท

จดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านแฮด

จดทะเบียนบริษัทบ้านแฮด โทร:083-622-5555อำเภอบ้านแฮดตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพระยืนและอำเภอเมืองขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่และอำเภอมัญจาคีรี

จดทะเบียนบริษัทอำเภอหนองนาคำ

จดทะเบียนบริษัทหนองนาคำ โทร:083-622-5555อำเภอหนองนาคำตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโนนสัง (จังหวัดหนองบัวลำภู) และอำเภอภูเวียง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูเวียงและอำเภอเวียงเก่า ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเวียงเก่าและอำเภอสีชมพู

จดทะเบียนบริษัทอำเภอโคกโพธิ์ไชย

จดทะเบียนบริษัทโคกโพธิ์ไชย โทร:083-622-5555อำเภอโคกโพธิ์ไชยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรีและอำเภอชนบท ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแวงใหญ่ และอำเภอคอนสวรรค์ (จังหวัดชัยภูมิ) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอแก้งคร้อ (จังหวัดชัยภูมิ)

จดทะเบียนบริษัทอำเภอซำสูง

จดทะเบียนบริษัทซำสูง โทร:083-622-5555อำเภอซำสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกระนวน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชื่นชม (จังหวัดมหาสารคาม) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเชียงยืน (จังหวัดมหาสารคาม) และอำเภอเมืองขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอน้ำพอง

จดทะเบียนบริษัทอำเภอภูผาม่าน

จดทะเบียนบริษัทภูผาม่าน โทร:083-622-5555อำเภอภูผาม่านตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึง (จังหวัดเลย) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชุมแพ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคอนสาร (จังหวัดชัยภูมิ) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอน้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)

จดทะเบียนบริษัทอำเภอเขาสวนกวาง

จดทะเบียนบริษัทเขาสวนกวาง โทร:083-622-5555อำเภอเขาสวนกวางตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองแสง และอำเภอโนนสะอาด (จังหวัดอุดรธานี) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโนนสะอาด (จังหวัดอุดรธานี) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอน้ำพอง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุบลรัตน์ และอำเภอโนนสัง (จังหวัดหนองบัวลำภู)

จดทะเบียนบริษัทอำเภอชนบท

จดทะเบียนบริษัทชนบท โทร:083-622-5555อำเภอชนบทตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรีและอำเภอบ้านไผ่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่และอำเภอโนนศิลา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพลและอำเภอแวงใหญ่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย

จดทะเบียนบริษัทอำเภอมัญจาคีรี

จดทะเบียนบริษัทมัญจาคีรี โทร:083-622-5555อำเภอมัญจาคีรีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านแท่น (จังหวัดชัยภูมิ) อำเภอหนองเรือ อำเภอบ้านฝาง และอำเภอพระยืน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพระยืน อำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชนบทและอำเภอโคกโพธิ์ไชย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแก้งคร้อและอำเภอบ้านแท่น (จังหวัดชัยภูมิ)

Skip to toolbar