จดทะเบียนบริษัทอำเภอหนองสองห้อง

Home  /  จดทะเบียนบริษัทจังหวัดขอนแก่น  /  จดทะเบียนบริษัทอำเภอหนองสองห้อง

จดทะเบียนบริษัทอำเภอหนองสองห้อง

จดทะเบียนบริษัทหนองสองห้อง โทร:083-622-5555

อำเภอหนองสองห้องตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอเปือยน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาเชือก (จังหวัดมหาสารคาม) และอำเภอนาโพธิ์ (จังหวัดบุรีรัมย์)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ (จังหวัดบุรีรัมย์) และอำเภอประทาย (จังหวัดนครราชสีมา)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพล

tel-0836225555

"จดทะเบียนบริษัทขอนแก่น บริการรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท"

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเรียกย่อๆว่า AEC ในปี 2558 โดยเราจะเตรียมตัวให้พร้อมการการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี

รับจดทะเบียนบริษัท : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ใบทะเบียนพาณิชย์, มูลนิธิ, สมาคม, จดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฯลฯ
จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง : จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท จดเพิ่มสาขา จดเปลี่ยนตราสำคัญ จดเปลี่ยนชื่อ จดกรรมการ เข้า-ออก จดเพิ่มทุนจดทะเบียน จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ฯลฯ
จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า : จดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์

การเลือกจดทะเบียนธุรกิจ สามรถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆดังนี้

1. จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้ง 1 คน
2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
3. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
4. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
5. จดทะเบียนบริษัทจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน
6. จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 15 คน

หลังจากที่เราเลือกประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนได้แล้ว ก็ต้องศึกษาและเตรียมเอกสาร ซึ่งการจดทะเบียน ก็มีความยากง่าย จำนวนเอกสาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน แตกต่างกันไป ถ้าเรามีเวลาก็สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ แต่ไม่มีเวลาก็สามารถเลือกใช้บริการ จดทะเบียนกับ บริษัท วัน แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ซึ่งจะทำให้งานจดทะเบียนธุรกิจเป็นเรื่องง่าย เสร็จทันตามกำหนดในราคาที่เหมาะสม ซึ่งท่านอาจใช้เวลาไปทำหรือเตรียมงานด้านอื่นๆต่อไป

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

tel-line-800

ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

 • เว็บไซต์ ราคา 3,500 พร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
 • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
 • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
 • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
 • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
 • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
 • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

อำเภอหนองสองห้องแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 135 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองสองห้อง     (Nong Song Hong)     17 หมู่บ้าน           7. ดอนดู่     (Don Du)     11 หมู่บ้าน  
2. คึมชาด     (Khuemchat)     9 หมู่บ้าน           8. ดงเค็ง     (Dong Kheng)     13 หมู่บ้าน  
3. โนนธาตุ     (Non That)     11 หมู่บ้าน           9. หันโจด     (Han Chot)     12 หมู่บ้าน  
4. ตะกั่วป่า     (Takua Pa)     11 หมู่บ้าน           10. ดอนดั่ง     (Don Dang)     10 หมู่บ้าน  
5. สำโรง     (Samrong)     9 หมู่บ้าน           11. วังหิน     (Wang Hin)     8 หมู่บ้าน  
6. หนองเม็ก     (Nong Mek)     15 หมู่บ้าน           12. หนองไผ่ล้อม     (Nong Phai Lom)     9 หมู่บ้าน  

ท้องที่อำเภอหนองสองห้องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองสองห้อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสองห้อง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคึมชาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนธาตุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะกั่วป่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเม็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเค็งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันโจดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนดั่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไผ่ล้อมทั้งตำบล
Skip to toolbar